Quản trị nhân sự là hoạt động quản lý lực lượng lao động không thể thiếu của bất kỳ tổ chức, công ty, xã hội hay nguồn nhân lực nào.
Người làm quản trị nhân sự sẽ chịu trách nhiệm thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và tưởng thưởng người lao động, đồng thời giám sát lãnh đạo và văn hóa của tổ chức đảm bảo phù hợp với luật lao động và việc làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *